tư liệu tham khảo – giới thiệu loạt bài giảng về lý thuyết văn học của giáo sư Paul Fry – Đại học Yales

Loạt bài giảng về lý thuyết văn học của giáo sư Paul Fry – Đại học Yales được upload trên Youtube gồm 26 clip, tương ứng với 26 chủ điểm, từ bản chất của lý thuyết đến việc giới thiệu các khuynh hướng lý thuyết quan trọng nhất từ đầu thế kỷ XX cho đến…