Octavio Paz – Phá vỡ và hội tụ (Phần 2)

Phần 1 Tính hiện đại và tính tiền phong Thế kỷ XIX có thể được xem là thời kỳ đỉnh cao của tính hiện đại. Những tư tưởng là con đẻ của tinh thần phê phán, và do đó mang tính khiêu khích ở thế kỷ XVIII như ý niệm dân chủ, việc tách Nhà…

Paul Lockhart – Lời than vãn của một nhà toán học (Nguyễn Tiến Đạt dịch)

Tiểu luận này của Paul Lockhart được dịch bởi một bạn trẻ mà chỉ ít ngày nữa thôi sẽ trở thành sinh viên năm thứ nhất, ngành sư phạm tiếng Anh. Đạt có nói với tôi: những vấn đề mà Paul Lockhart nói về môn Toán ở nhà trường có thể đúng với mọi môn…

Corinne Lhermitte – Chuyển thể như là sự viết lại: Sự tiến hóa của một khái niệm

Tôi dịch bài này trước hết như  một bài tập, không chỉ là bài tập dịch mà còn là bài tập tìm hiểu về lý thuyết dịch (translation studies) ở một nhánh của nó nghiên cứu chuyển thể (adaptation studies), cho dù sau khi dịch xong, tôi tự thấy hình như  “adaptation” mà tác giả…